D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Proteccion de Datos, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les vostres dades personals es
CARRILLO INGENIEROS CONSULTORES SLP
Adreça postal: Carrer Valencia, 08029 Barcelona
Telèfon: 934675858
ncarrillo@carrilloingenieros.es 

Tractem les vostres dades personals per a gestionar la vostra navegació a través del lloc web conforme a la Política de cookies que podeu consultar aquí i per a la finalitat que s’indica en el formulari (recollida de dades personals per respondre a la seva sol·licitud de informació)
A Carrillo Ingenieros tractem les vostres dades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar-ne secret i garantint el deure de conservació. Ens comprometem a no utilitzar les dades per a una finalitat diferent per a la qual van ser recollides. 
 
Les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per a la finalitat del tractament indicada en el formulari i posteriorment es conservaran degudament bloquejades, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins que finalitzin els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.
 
En els tractaments basats en el consentiment de la persona interessada, aquesta podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que en cap cas aquesta revocació tingui efectes retroactius. Per això, haurà de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic adreçat a ncarrillo@carrilloingenieros.es
 
Les vostres dades no se cediran a terceres persones, llevat que sigui obligatori legalment o que ens doneu el vostre consentiment.    
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 
 
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, En el supòsit de cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals. 

Si el interessat vol exercir els seus drets de supressió i cancel·lació a la base de dades es pot fer mitjançant un escrit, adreçat a CARRILLO INGENIEROS CONSULTORES SLP Adreça postal: Carrer Valencia, 08029 Barcelona o be mitjançant correu electrònic a ncarrillo@carrilloingenieros.es Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat. 
  
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc- A, 1r. 1a, 08008 Barcelona.